Informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „tebbex” Tadeusz Bartkowiak  z siedzibą przy ul. Naftowej 2H w 65-705 Zielona Góra, tel.: 68 453 97 57 , adres e-mail: tebbex@tebbex.pl.

2. Celem zbierania Pana/Pani danych osobowych jest:

  • przedstawienie oferty handlowej lub materiałów informacyjnych dotyczących oferowanych produktu lub usługi,
  • udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące oferowanych produktów lub świadczonych usług,
  • realizację zlecenia,
  • realizowanie warunków podpisanej umowy

Podstawą prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c):

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania warunków zawartej umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

5. Dane przekazane przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 10 lat, licząc od dnia zrealizowania umowy. Okres czasu jest zależny od gwarancji serwisowych urządzeń, gwarancji na wykonane zlecenie w ramach mowy.